مشخصات پژوهش

صفحه نخست /رابطه برنامه درسی پنهان با ...
عنوان رابطه برنامه درسی پنهان با تحلیل رفتگی آموزشی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها برنامه درسی پنهان ، تحلیل رفتگی آموزشی، دانشجویان
چکیده هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه برنامه درسی پنهان با تحلیل رفتگی آموزشی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان بود.روش پژوهشی مورد استفاده از نوع توصیفی – همبستگی بود.جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی سال آخر به تعداد 1359نفر که در سال تحصیلی 91-92مشغول به تحصیل بودند.که از این تعداد طبق جدول نمونه گیری مورگان نمونه ای 302نفری به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از میان دانشکده های دانشگاه بوعلی انتخاب و اطلاعات با استفاده از پرسشنامه های تحقیق گرد آوری شدند.به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در تمامیفرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد.نتایج نشان داد که بین برنامه درسی پنهان و تلیل رفتگی آموزشی رابطه معنا داری منفی وجود دارد .همچنین بین برنامه درسی پنهان و ابعاد تحلیل رفتگی اموزشی (خستگی هیجانی ،بدبینی و ناکارآمدی ) دانشجویان دانشگاه بوعلی رابطه معناداری منفی وجود دارد
پژوهشگران