مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی تیپ های مختلف مدرسی در ...
عنوان بررسی تیپ های مختلف مدرسی در اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها تیپ مدرسی . عملکرد. رضایت. دانشگاه علوم انتظامی
چکیده هدف کلی این پژوهش بررسی میزان تبعیت اعضای هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی از تیپ های مختلف مدرسی است. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. این پژوهش دارای سه جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیات علمی تمام وقت دانشگاه علوم انتظامی که دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری بوده و در سال تحصیلی 1390-1389در دوره های مختلف تحصیلی مشغول به تدریس بوده اند. که تعداد کل آنها213 نفر ، کلیه مدیران گروه های آموزشی که تعداد آنها24 نفر و کلیه دانشجویان دوره های مختلف تحصیلی دانشگاه علوم انتظامی در سال تحصیلی1390- 1389 که مجموع آنها2300می باشد. در این پژوهش برای انتخاب نمونه آماری اعضای هیات علمی و دانشجویان از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی نسبی، استفاده شده است. بر این اساس، ابتدا بر اساس نظر کارفرما نمونه ای به حجم100 از میان جامعه آماری اعضای هیات علمی با در نظر گرفتن نسبت آنها در هر گروه علمی انتخاب شد. حجم نمونه دانشجویان تابع نمونه اعضای هیات علمی بوده و تعداد کل آنها419 نفر می باشد. بعلاوه برای انتخاب نمونه آماری مدیران گروه های آموزشی از روش سرشماری به دلیل محدود بودن حجم جامعه استفاده شده است. در این پژوهش به منظور جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه محقق ساخته شامل پرسشنامه سنجش تیپ های مدرسی براساس تیپ های کازلمان و سنجش رضایت دانشجویان و پرسشنامه سنجش تیپ مدرسی بر اساس تیپ های مدرسی فریدلندر استفاده شده است. ضمنا برای سنجش عملکرد دانشجویان از میانگین نمره کلاس در درس مورد بررسی استفاده شده است. روایی پرسشنامه ها بر اساس روایی محتوایی و با استفاده از نظرات اساتید و متخصصان حوزه تدریس تعیین گردید. پایایی پرسشنامه ها نیز با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب 884/0 و854/0 محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص آمار توصیفی مانند میانگین، انحراف معیار و فراوانی و درصد جهت خلاصه کردن اطلاعات و از آزمونهای آمار استنباطی از آزمون t یک طرفه و آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتیج نشان داداز دیدگاه دانشجویان رایج ترین تیپ های مدرسی به ترتیب درس نگر، فراگیرنگر ، رفتار نگر و ناسازگار می باشد.،از دیدگاه مدیران گروههای آموزشی رایج ترین تیپهای مدرسی به ترتیب تیپ تحول آفرین، تعاملی ، معترض و نگران می باشند.از دیدگاه دانشجویان رایج ترین تیپهای مدرسی درس نگر به ترتیب تیپ درس
پژوهشگران