مشخصات پژوهش

صفحه نخست /طبقه بندی رید از نظریه های ...
عنوان طبقه بندی رید از نظریه های برنامه درسی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها رید ،برنامه درسی ،دیدگا ه ها
چکیده ویلیام رید درسال1933درانگلیس متولد شد.تحصیلات آکادمیک خودرا دردانشگاه کمبریج و بیرمنگام گذراند و در دانشگاه بیرمنگام به تدریس پرداخت.کتاب های «تفکر پیرامون برنامه درسی» ، «برنامه درسی به عنوان عمل و قانون مورد قبول همگان» از مهم ترین آثار دانشگاهی او به شمار می روند. او با تأسی از دید گاه گاثیر و وایکرز مسائل برنامه درسی را درزمره ی طبقه وسیع تر«مسائل عملی نامعین » که متضمن ملاحظات مصلحت اندیشانه معنوی و اخلاقی هستند،قلمداد نموده است. از منظر وی عمل فکورانه و «همفکری» فعالیتی است که باید ساخت برنامه درسی را هدایت کند.رید نظریه های برنامه درسی را به پنج طبقه تحت عنوان سیستماتیک ، وجود گرایانه ، فکورانه ،رادیکال وعملگرایانه تقسیم می کند.و دیدگاه فکورانه را به عنوان میانگین دیدگاه ها قلمداد می کند.با توجه به موارد مطرح شده در این مقاله خاستگاه ،تأکیدات و طبقه بندی رید از دیدگا ه های برنامه درسی مورد واکاوی قرار می گیرد
پژوهشگران