مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی عوامل مؤثر بر برنامه ...
عنوان بررسی عوامل مؤثر بر برنامه درسی اسلامی از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه های تهران در سال تحصیلی 92-1391
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها برنامه درسی، برنامه درسی اسلامی، عوامل مؤثر، دانشجویان رشته برنامه ریزی درسی
چکیده هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر تدوین برنامه درسی اسلامی است. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل 20 نفر از متخصصان و کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه های تهران در سال تحصیلی 92-1391 می باشد که تعداد کل آن ها 140 نفر به تفکیک 91 نفر زن و 49 نفر مرد می باشد. حجم نمونه متخصصان بر اساس روش سرشماری 20 نفر است و حجم نمونه آن ها با حجم جامعه برابر است و حجم نمونه دانشجویان بر اساس روش نمونه گیری طبقه ای نسبی و جدول برآورد حجم نمونه کرجسی و مورگان 103 نفر به تفکیک 66 نفر زن و 37 نفر مرد می باشد. برای گردآوری اطلاعات از تکنیک دلفی و پرسشنامه محقق ساخته سنجش عوامل مؤثر بر تدوین برنامه درسی اسلامی استفاده شده است. برای سنجش روایی ابزار از روش سنجش روایی محتوایی و برای سنجش پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان آن 858% محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از شاخص های آمار توصیفی شامل (میانگین، نمودار، درصد) و t تک گروهی، تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شده است. نتایج نشان داد که از دیدگاه متخصصان سی زیر عامل و در مجموع پنج عامل در برنامه درسی اسلامی مؤثرند و از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی عامل تاریخی با میانگین (16/5)، عامل آموزشی با میانگین (15/5)، عامل دینی مذهبی با میانگین (05/5)، عامل فرهنگی با میانگین (91/4) و عامل سیاسی با میانگین (88/4) در تدوین برنامه درسی اسلامی مؤثر بوده اند. همچنین نتایج تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی نشان داد که بین میزان تأثیر عوامل مختلف در تدوین برنامه درسی اسلامی تفاوت معنی دار وجود دارد
پژوهشگران