مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی نقش هوش هیجانی مدیران ...
عنوان بررسی نقش هوش هیجانی مدیران در برقراری ارتباطات اثربخش (مورد مطالعه مدیران شعب بانک ملت در شهر تهران)
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها هوش هیجانی، ارتباطات، ارتباطات اثربخش
چکیده چکیده: این پژوهش با هدف بررسی نقش هوش هیجانی مدیران شعب بانک ملت شهر تهران در برقراری ارتباطات اثربخش در بهمن ماه 1388 آغاز و به مدت یکسال و نیم به طول انجامید. در این پژوهش از مدل هوش هیجانی بار- آن استفاده شد. برای آزمون فرضیه ه ا، تعداد افراد نمونه 165 نفر درنظر گرفته شد. از طریق توزیع پرسشنامه، داده های لازم جمع آوری شده سپس با استفاده از آمار استنباطی، ارتباط هر یک از ابعاد با ارتباطات اثربخش مدیران بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد، کلیه ابعاد هوش هیجانی با ارتباطات اثربخش مدیران رابطه معناداری دارد. در رابطه با فرضیه اهم نیز آزمون رگرسیون نشان داد، هوش هیجانی بر ارتباطات اثربخش مدیران تأثیرگذار است. بنابراین، نتایج این پژوهش مدیران را در بهره گیری از هوش هیجانی برای برقراری ارتباطات اثربخش مصمم تر خواهد کرد. واژ
پژوهشگران