مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثر آبیاری با پساب صنعتی بر ...
عنوان اثر آبیاری با پساب صنعتی بر روند تغییرات برخی فلزات سنگین در خاک و گیاه تربچه (Raphanus Sativus)
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها پساب صنعتی، کیفیت خاک، منابع آب غیر متعارف
چکیده کمبود آب در مناطق خشک و نیمه خشک یکی از مهمترین عوامل محدود کننده تولید محصولات کشاورزی محسوب میشود. از این رو، استفاده از منابع آب غیر متعارف نظیر فاضلابهای تصفیه شده شهری و صنعتی در این مناطق مورد توجه قرار گرفته است. ورود پساب به خاک ممکن است باعث انباشته شدن فلزات سنگین در خاک شود. آلودگی خاک به این فلزات موجب جذب به وسیله گیاه و ورود آنها به زنجیره غذایی میگردد. در این پژوهش گلخانهای، تغییرات غلظت فلزات سنگین (روی، مس، کادمیوم، نیکل، سرب، آهن و منگنز) حاصل از مصرف پساب صنعتی در خاک و گیاه تربچه مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، آزمایش گلدانی در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه 75 و 100 درصد) انجام گرفت. نتایج تجزیه شیمیایی خاک نشان داد که آبیاری ، تکرار و آبیاری با درصدهای مختلف پساب (صفر، 50 ،25 و میزان کلر خاک شد. در حالی که کاربرد درصدهای (ECe) میزان شوری ،(SAR) با پساب سبب افزایش معنیدار نسبت جذب سدیم سبب کاهش اسیدیته خاک گردید. نتایج نشان داد که غلظت کل و (P≤0/ مختلف پساب در مقایسه با تیمار شاهد، بهطور معنیداری ( 01 فراهم عناصر سنگین در خاک آبیاری شده با فاضلاب تصفیه شده بیشتر از غلظت این عناصر در خاک آبیاری شده با آب معمولی بود؛ ولی مقدار آنها از حدود بحرانی عناصر سنگین در خاک کمتر بود. بدین لحاظ، تأثیر نامناسبی بر کیفیت خاک ایجاد نکرد. بعلاوه، آبیاری با پساب بر افزایش غلظت عناصر سنگین در غده و اندام هوایی گیاه تربچه مؤثر نبود.
پژوهشگران