مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تاثیر عصاره آبی میوه سماق ( ...
عنوان تاثیر عصاره آبی میوه سماق ( Rhus Coriaria L. ) بر باکتری های پاتوژن در شرایط دمایی مختلف
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها عصاره آبی میوه سماق، باکتری های پاتوژن، فعالیت ضد میکروبی، نگهدارنده های طبیعی، محصولات گوشتی.
چکیده سابقه و هدف: رویکرد جدید صنایع غذایی بر استفاده از نگهدارنده های طبیعی به جای مصنوعی می باشد. میوه سماق علاوه بر خواص ضدمیکروبی، بصورت گسترده بعنوان چاشنی در محصولات گوشتی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. این مطالعه با هدف ارزیابی اثر ضد میکروبی عصاره میوه سماق در شرایط دمایی مختلف انجام شد. مواد و روشها: در این مطالعه تجربی عصاره آبی میوه سماق بر اساس روش خیساندن تهیه شد. از غلظت های مختلف عصاره )از ml/mg 9/42 الی 05 ( علیه باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس، لیستریا مونوسیتوژنز، سالمونلا تایفی موریوم و اشرشیاکلای 7 H407: O در دو دمای 1 و 20 درجه سانتیگراد استفاده گردید. آزمون ارزیابی منحنی رشد و همچنین حداقل غلظت بازدارندگی ) MIC ( و حداقل غلظت کشندگی ) MBC ( به روش میکروپلیت صورت پذیرفت. یافته ها: نتایج این تحقیق نشان داد که کمترین میزان غلظت بازدارنده و حداقل غلظت کشندگی عصاره به ترتیب mg/ml 6/20 و mg/ml 42/0 متعلق به باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس و لیستریا مونوسیتوژنز می باشد. عصاره به صورت معنی داری از رشد هر چهار باکتری در هر دو دمای 1 و 20 درجه سانتیگراد ممانعت 5/ نمود) 50 p< 5/ (. همچنین تاثیر عصاره روی باکتری های گرم مثبت نسبت به باکتری های گرم منفی به صورت معنی داری بیشتر بود ) 50 p< (. کاهش دما نیز بر رشد 6/ باکتری ها اثر گذار بود بطوری که در دمای 1 درجه سانتی گراد نسبت به دمای 20 درجه سانتیگراد رشد باکتری ها بیشتر کاهش یافت بطوریکه عصاره در غلظت 20 4 لگاریتم کاهش داد. / 2 و 56 / 9 لگاریتم به ترتیب به 41 / 9 و 94 / جمعیت سالمونلا و اشریشیاکلای را از 00 نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه عصاره آبی میوه سماق یک جایگزین مناسب برای نگهدارنده های شیمیایی به ویژه در حرارت 1 درجه سانتیگراد می باشد.
پژوهشگران