مشخصات پژوهش

صفحه نخست /سنتز نانو الیاف کامپوزیتی پلی ...
عنوان سنتز نانو الیاف کامپوزیتی پلی کاپرولاکتام/نانوذرات هیدروکسی آپاتیت حاوی روی به روش الکتروریسی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها الکتروریسی، جانشین سازی روی، نانو الیاف، هیدروکسی آپاتیت
چکیده در این تحقیق نانو الیاف کامپوزیت سه جزئی پلی کاپرولاکتام (نایلون 6) با نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت جانشین شده با روی به روش الکتروریسی برای اولین بار در دنیا سنتز شد. ابتدا نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت حاوی 4 درصد مولی روی به روش محلول رسوبی سنتز شدند. نتایج الگوی پراش ایکس (XRD) و طیف فروسرخ (FTIR) نشان دادند که هیچ گونه فاز ثانویه شکل نگرفت و در ضمن کاتیون های روی در ساختار اتمی هیدروکسی آپاتیت قرار گرفته اند. متوسط اندازه ذرات 43 نانومتر محاسبه شد. محلول پلیمری شامل 20 درصد وزنی نایلون 6 با حلال اسید فرمیک آماده شد. نانو ذرات سرامیکی به میزان 2 درصد وزنی به محلول پلیمری جهت سنتز نانو الیاف کامپوزیتی اضافه شد. اثر سطح ولتاژ (kV 30-15) و نرخ گذر (ml.h-1 5/0-1/0) از پارامترهای دستگاهی بر قطر و ریز ساختار نانو الیاف پلی کاپرولاکتام تک فاز و کامپوزیتی مورد بررسی قرار گرفت. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و آنالیز شیمایی (EDS) از نانو الیاف سنتز شده حاکی از توزیع نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت حاوی روی در میان نانو الیاف پلی کاپرولاکتام بود. بررسی قطر الیاف نشان داد که الیاف با متوسط قطر 100-300 نانومتر سنتز شدند. نتایج نشان داد افزایش سطح ولتاژ به بالای kV 30 منجر به افزایش قطر الیاف و تغییر ساختار آن از الیاف به نوار گردید. همچنین نتایج نشان داد با کاهش نرخ گذر قطر الیاف افزایش یافت و توزیع نانو ذرات آپاتیت در میان الیاف کاهش یافت. در نرخ گذر ml.h-1 1/0 ذرات هیدروکسی آپاتیت حاوی روی بصورت ذرات مجزا شکل گرفتند.
پژوهشگران