مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تاثیر بی قاعدگی تقویمی ایام ...
عنوان تاثیر بی قاعدگی تقویمی ایام مذهبی بر استفاده از اطلاعات محرمانه در معاملات سهام
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات محرمانه، بی قاعدگی تقویمی، ماه محرم، ماه رمضان، بازار کارا
چکیده این پژوهش، تاثیر بی قاعدگی تقویمی ایام مذهبی را بر میزان احتمال استفاده از اطلاعات محرمانه در معاملات سهام در بازه زمانی 1387 تا پایان 1392 در 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کرده است. بدین منظور، با استفاده از مدل های ریزساختار بازار سرمایه، میزان احتمال استفاده از اطلاعات محرمانه در معاملات سهام به صورت ماهانه محاسبه شده و با استفاده از تحلیل رگرسیون با داده های تابلویی، نتایج ماه های محرم و رمضان با نتایج سایر ماه های سال مقایسه گردیده است. نتایج نشان می دهد که احتمال استفاده از اطلاعات محرمانه برای معاملات سهام، در ماه محرم نسبت به سایر ماه ها کاهش معناداری دارد ولی احتمال استفاده از اطلاعات محرمانه در ماه مبارک رمضان تفاوت معناداری با سایر ماه های سال ندارد. این موضوع، تاثیر بی قاعدگی تقویمی ایام مذهبی را بر میزان استفاده از اطلاعات محرمانه در معاملات سهام مورد تایید قرار می دهد.
پژوهشگران