مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تعیین ارزش غذایی و بررسی ...
عنوان تعیین ارزش غذایی و بررسی امکان سیلو کردن بقایای کدو آجیلی با استفاده از کاه و سبوس گندم
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها کدوآجیلی، سیلو کردن، ترکیب شیمیایی، ظرفیت بافری، آزمون تولید گاز
چکیده هدف از انجام این تحقیق تعیین ارزش غذایی بقایای کدو آجیلی و امکان سیلو کردن آن با استفاده از کاه و سبوس گندم بود، بدین منظور از آزمایش فاکتوریل 3×4 در قالب طرح کاملاً تصادفی استفاده گردید. ابتدا ترکیب شیمیایی بقایای کدو آجیلی قبل از سیلو کردن تعیین شد. برای تهیه سیلاژ، ابتدا مکمل مخلوطی با استفاده از کاه گندم، سبوس گندم و اوره به ترتیب با نسبت های 90 ، 8 و 2 درصد تهیه و از نسبت های مختلف این مخلوط برای سیلوکردن بقایای کدو آجیلی استفاده گردید. پس از سیلو کردن بقایای ارزش غذایی آن ها با استفاده از آزمون تولید گاز در زمان های صفر، 30 و 60 روز پس از سیلو کردن تعیین گردید. تیمارهای آزمایشی 1، 2، 3 و 4 به ترتیب دارای 70، 75، 80 و 85 درصد بقایای کدو و مقادیر 30، 25، 20 و 15 درصد مکمل مخلوط بود. نتایج نشان داد که درصد کربوهیدرات های محلول در آب، ماده خشک، خاکسترخام، پروتئین خام و چربی خام بقایای کدو آجیلی قبل از سیلو کردن به ترتیب 81/6، 68/9، 46/11، 69/21 و 87/5 درصد بود. در مواد خوراکی سیلویی با افزایش نسبت بقایای کدو، مقدار pH و ازت آمونیاکی کاهش و ظرفیت بافری و کربوهیدرات های محلول باقی مانده افزایش یافت. داده های حاصل از آزمون تولیدگاز نشان داد که سطح بقایای کدو اثر معنی داری بر بخش های b(پتانسیل تولید گاز) و L(زمان تاخیر) نداشت اما بر بخش C(سرعت تخمیر و تولید گاز) اثر معنی داری داشت (05/0P < ). بطور کلی نتایج نشان داد سیلوکردن بقایای کدو با استفاده از مکمل مخلوط کاه گندم، سبوس گندم و اوره و به مدت 30 روز می تواند روش مناسبی برای حفظ مواد مغذی آن باشد.
پژوهشگران