مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مطالعه عوامل زمین شناسی موثر ...
عنوان مطالعه عوامل زمین شناسی موثر بر وقوع زمین لغزش های منطقه زمان آباد، جنوب شرق همدان
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها زمین شناسی، زمین لغزش، نرم افزار (ver 5.014) slide ، روستای زمان آباد، همدان
چکیده شناخت عوامل زمین شناسی موثر بر وقوع زمین لغزش ها به منظور شناخت سازوکار آن ها و ارائه روش های تثبیت دارای اهمیت ویژه ای است. در این پژوهش با بازدیدهای صحرایی، زمین لغزش های منطقه زمان آباد در جنوب شرق همدان، در 10 ایستگاه، شناسایی شده و طی انجام آزمون های آزمایشگاهی ترکیب کانی شناسی، خصوصیات فیزیکی و مکانیکی مواد تشکیل دهنده لغزش ها تعیین گردیده‏ است. سپس با استفاده از نرم افزار(slide ver5.014.2004) پایداری آنها در شرایط استاتیکی و دینامیکی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. خاک‏های تشکیل دهنده لغزش ها ، نهشته های انتقال یافته یک کانال دیرینه می باشند که در آن ها هفت لایه تشخیص داده شده است. از هفت لایه مذکور براساس رده بندی متحد خاک چهار لایه SM-SP,SW SC,SP-SM,و سه لایهCL نامگذاری گردیده اند. کانی های رسی موجود در لایه های رسی (CL) ایلیت، کائولینیت و مونت موریلونیت می باشند. مهم ترین عوامل لغزش های موجود ترکیب کانی شناسی رس ها، پنجه شویی شیب، گسل های فعال، ناهمگنی مواد شیب و وجود خزش می‏باشد. با توجه به تجزیه و تحلیل انجام شده شیب های مستعد گسیختگی ناهمگن هستند. ایستگاه های اول و چهارم که ناهمگنی بیشتری دارند کمترین ضریب اطمینان را در حالت استاتیکی نشان می دهند. به جز ایستگاه های 5، 9 و 10 سایر ایستگاه‏ها در حالت دینامیکی ضریب اطمینان کمتر از یک دارند
پژوهشگران