مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مطالعه و بررسی خواص الکترونی ...
عنوان مطالعه و بررسی خواص الکترونی نانو ریبون نیترید آلومینیوم در حضور نقص با استفاده از نظریه تابعی چگالی
نوع پژوهش پایان‌نامه
کلیدواژه‌ها خواص الکترونی، نانو ریبون نیترید آلومینیوم، نظریه تابعی چگالی، wein2k
چکیده در این پژوهش با بکار گیری نظریه تابعی چگالی و با استفاده از شبیه سازی رایانه ای با یکی از کدهای رایج به نام wein2k خواص ساختاری و الکترونی نانو ریبون نیترید آلومینیوم با و بدون حضور نقص مورد مطالعه قرار گرفت. ابتدا ساختار نواری و طیف چگالی حالت های الکترونی را برای نانو ریبون نیترید آلومینیوم خالص شبیه سازی شده، با استفاده از نرم افزار wein2k بدست آوردیم. مشاهده شد که نانو ریبون نیترید آلومینیوم خالص یک نیمه رسانا با گاف نواری غیر مستقیم به بزرگی ev 8/2 می باشد. سپس نانو ریبون نیترید آلومینیوم با ایجاد نقص به جای اتم آلومینیوم و همچنین نیتروژن شبیه سازی شد. نمودار چگالی ابر الکترونی با دو جهت گیری اسپینی بالا (up) و پایین (down) ، ساختار نواری up و down و طیف چگالی حالت-های الکترونی (منحنی DOS) نانو ساختار آلومینیوم نیترید در حضور نقص آلومینیوم و نیتروژن را بدست آوردیم و مشاهده شد که در هر دو نقص، گاف نواری از بین رفته بطوریکه نیمه رسانا به فلز تبدیل شده و در هر دو مورد مغناطیسی است.
پژوهشگران