مشخصات پژوهش

صفحه نخست /شیوه ها، فنون و ابزار تحلیل ...
عنوان شیوه ها، فنون و ابزار تحلیل بصری در شهر
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها دیدهای شهری، رویکردها، شیوه های تجزیه و تحلیل، ابزار و تکنیک ها
چکیده بررسی علمی دیدهای شهری به دلیل متغیرهای زیاد دخیل در آنها از پیچیدگی زیادی برخوردار میباشند. انواع دیدهای مختلف شهری، زاویه های متنوع دید، روش های مختلف تحلیل و ابزارهای متفاوت برای انجام تحلیل دیدهای شهری باعث شده است که در بسیاری مواقع منظور از دیدهای شهری در ابهام باشد و مشخص نباشد که زمانی که از دیدهای شهری صحبت می شود، منظور چیست. در رابطه با دیدهای شهری وکیفیت آنها تا کنون تحقیقات زیادی انجام شده است، برخی از این تحقیقات، بسیار فنی وکمی می باشند و برخی دیگر تحقیقاتی کیفی می باشند. علیرغم تحقیقات زیادی که در رابطه با دیدهای شهر و کیفیت آنها شده است، چارچوب مشخصی که بتواند مطالعات مربوط به این حوزه از مسائل شهری را قاعده مند سازد، اندک میباشد. این تحقیق با هدف دسته بندی انواع دیدهای شهری و شیوه های تجزیه و تحلیل آنها جهت تدوین چارچوبی برای انجام تحقیقات بعدی در زمینه دیدهای شهری تدوین شده است. برای اینکه بتوان دیدهای شهری را به صورت علمی مورد بررسی قرار داد، در ابتدا رویکردهای عمده ای که در ارتباط با بررسی های دیدهای شهری وجود دارد مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. جهت دستیابی به رویکردهای موجود در رابطه با دیدهای شهری، به مطالعاتی که در رابطه با دیدهای شهری انجام شده است، رجوع شده است و بر اساس اهدافی متفاوتی که این مطالعات انجام گرفته اند، رویکردهای مختلف به موضوع دیدهای شهری دسته بندی شده اند. در این تحقیق هفت رویکرد اصلی در رابطه با دیدهای شهری شامل: رویکرد مکانی، تصویری، ذهنی، کالبدی، سازمانی، رویت پذیری و رفتاری معرفی شده اند. بر اساس رویکردهای ذکر شده، روش های متفاوت برای تحلیل بصری شهر شامل: روش شبکه تصویری، قاب ایستا، تحلیل سازمان بصری شهر، تحلیل فرم بصری شهر، رویت پذیری، ارزیابی تاثیر بصری، مدلسازی کیفیت بصری، مدلسازی اثر بصری، تحلیل دید مبتنی بر سه بعد و روش تبدیل هاف شرح داده شده است. در ادامه ابزارهای اصلی برای تحلیل بصری شامل تصاویر فتومونتاژ، نرم افزارها و تصاویر دیجیتالی و همچنین شیوه های تجزیه و تحلیل آنها شرح داده شده است. نتیجه این مقاله مشخص کننده یک چارچوب برای دسته بندی روش های موجود برای تحلیل دیدهای شهری بر اساس رویکرد، هدف، مقیاس تحلیل، ابزار و تکنیک های تجزیه و تحلیل دیدهای شهری می باشد که میتواند به عنوان تحقیقی پایه برای مطالعات بعدی د
پژوهشگران