مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مقایسة تأثیر دو روش تمرینی در ...
عنوان مقایسة تأثیر دو روش تمرینی در محیط آب و خشکی بر بهبود درد، عملکرد، تعادل ایستا و پویای افراد مبتلا به اسپرین مزمن مچ پا
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها اسپرین مزمن، تعادل، تمرین درمانی، درد، عملکرد.
چکیده یکی از آسیبهای شایع مفصل مچ اسپرین مچ پاست. اسپرین مکرر و مزمن تعادل را دچار اختلال میکند. توانبخشی ناکافی زمینة بروز آسیب مجدد را فراهم میکند و بی ثباتی مزمن مچ پا را در پی خواهد داشت. در این مطالعة نیمه تجربی 30 زن دچار اسپرین مزمن مچ پا شرکت کردند و تصادفی به سه گروه تمرین درمانی در آب، خشکی و کنترل تقسیم شدند. درد، عملکرد حرکتی، تعادل ایستا و پویا پیش و پس از دورة تمرینی انداز ه گیری شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-21 انجام گرفت. سطح معناداری نیز 0/05 در نظر گرفته شد. هردو گروه تمرینی در مقیاس های درد، عملکرد حرکتی، تعادل ایستا و پویا تفاوت معناداری را پس از هشت هفته تمرین درمانی نشان دادند (P<0/ ( 05. مقایسة داد ههای دو گروه در مقیاس عملکرد حرکتی، تعادل ایستا، پویا و درد تفاوت معناداری را پس از مطالعه نشان نداد (P>0/ ( 05. اگرچه نتایج آماری تفاوت معناداری را بین دو گروه تمرین در آب و خشکی نشان نداد، تفاوت در میانگین درصد تغییرات دو گروه می تواند حاکی از این باشد که اجرای تمرینات در آب تأثیر کلینیکی بیشتری نسبت به تمرین در خشکی دارد.
پژوهشگران