مشخصات پژوهش

صفحه نخست /فضای باز مجموعه های مسکونی و ...
عنوان فضای باز مجموعه های مسکونی و پاسخ دهی محیطی؛ مطالعه تطبیقی سه مجموعه مسکونی در شهر همدان
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها محیط بیرونی مسکونی، پاسخدهی محیطی، انعطاف پذیری، خوانایی، جلوه بصری
چکیده پژوهش حاضر با هدف تحلیل تأثیر ویژگی های طراحی کالبدی فضاهای باز مجموعه های مسکونی، بر میزان پاس خدهی محیطی آنها انجام شده است. پیشینۀ پژوهش در طراحی محیط نشان م یدهد که ویژگ یهای کالبدی فضاهای باز مسکونی م یتواند بر میزان مطلوبیت آنها تأثیرگذار باشد و کیفیت زندگی اجتماعی سا کنین را تحت تأثیر قرار دهد. در این پژوهش، با استفاده از روش تحقیق پیمایشی، ارزیابی » فضای باز میانی « و » منفرد « ،» خطی « سا کنین مجموعه های مسکونی از میزان پاس خدهی سه طرح مختلف در شهر همدان مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان م یدهد که تفاوت معنی داری میان معیارهای قابلیت انعطاف پذیری و خوانایی طرح در سه گونه مورد مطالعه وجود ندارد؛ ولی در معیار کیفیت جلوه بصری طرح، تفاوت معنی داری در بین سه طرح مشاهده می شود. در مجموع می توان گفت، سا کنین مجموعه های مسکونی مورد مطالعه، فضای باز محل زندگی خود را پاسخگوی نیازها و ارز شهای مورد نظر خود نم یدانند. شاید مه مترین دلیل این باشد که اغلب در برنامه ریزی و ساخت مسک ن انبوه، برای کم کردن هزینه ها، به کیفیت طراحی و ساخت فضاهای مابین ساختمان ها کمتر توجه می شود. طراحی فضاهای باز مجموعه های مسکونی با فراهم آوردن بستر شکل گیری زندگی اجتماعی، به شکل معناداری کیفیت و مطلوبیت محیط زندگی را تحت تأثیر قرار م یدهد.
پژوهشگران