مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی و ارزیابی اولویت مولفه ...
عنوان بررسی و ارزیابی اولویت مولفه های منظر خیابان های شهری
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها منظر شهری، فضاهای عمومی، شهروندان، خیابان های شهری،ANP
چکیده منظرشهری در واقع اولین سطح برخورد و ارتباط شهروندان با محیط شهری است کهاز آن طریق شهر را درک می کنند. ارتقای عوامل بصری و ادراکی منظر شهری زمانی می تواند تحقق یابد که اولویت سنجی مسائل شهری موجود، مبتنی بر نظریات شهروندان و استفاده کنندگان از فضاها باشد. ازآنجا که نظرات و آرای مختلفی در سطح شهر و پیرامون مسائل منظر شهری و اولویت های آن وجود دارد و اتخاذ تصمیمات نیز باید همگرا و در راستای پوشش همه جانبه اولویت ها باشد.این پژوهش با هدف کاربردی و در راستای ارتقای کیفی منظر فضاهای شهری در پی پاسخ دادن به این سوال است که:اولویت گزینه ها، معیارها و شاخص های مؤثربرکیفیت منظرخیابان های شهری همدان از دیدگاه شهروندان و استفاده کنندگان از فضا به چه ترتیبی است؟دراین راستادر پژوهش حاظر سعی شده است با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه (ANP) وبا به کارگیری نرم افزارSuper Decisionsدر تجزیه و تحلیل داده ها به ارزیابی ورتبه بندی مؤلفه ها وگزینه ها پرداخته شود.نتایج نهایی تحقیق نشان می دهد میزان خوانش شهروندان ازمنظرخیابان های شهری تابع عوامل مهمی از قبیل تجارب ، خاطره و ارزش های فرهنگی، اجتماعی وزیباشناختی محیطمی باشد. براین اساس طبق یافته های تحقیقبیشترین اولویت های خوانش مردم از لحاظ مکانی به ترتیب شامل، خیابان بوعلی سینا (246/0)،خیابانشریعتی (188/0)،خیاباناکباتان(180/0)،خیابان باباطاهر (160/0)، خیابان تختی(124/0) ودر رتبه آخر خیابان شهداء با امتیاز نرمال شده (099/0) از نظر شهروندان می باشند.همچنین بالاترین اولویت منظر مکان های ذکر شدهاز دیدگاه شهروندان مربوط به شاخص های « حضور پذیری اقشار مختلف اجتماعی» در خیابان بوعلی سینا « وحدت وروابط هماهنگ بین اجزاء» در خیابان شریعتی« خاطره ذهنی مؤثر وقوی» در خیابان اکباتان و« نمادها ونشانه های شهری» در خیابان باباطاهرمی باشد
پژوهشگران