مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مقا یسه توان بی هوازی و شاخص ...
عنوان مقا یسه توان بی هوازی و شاخص خستگی در بازیکنان فوتبالیست آماتور و حرفه ای
نوع پژوهش مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها توان بی هوازی-شاخص خستگی – فوتبالست های حرفه ای– فوتبالست های پایه
چکیده این پژوه، به منظور مقایسه توان بی هوازی و شاخص خستگی بازیکنان پایه فوتبال انجام شد. آزمودنی های این تحقیق 35 نفر از بازیکنان فونبال حرفه ای که حداقل دو سال سابقه ورزشی داشتند و یکسال پی درپی هفته ای 1 جلسه تمرین داشته- و 35 نفر از بازیکنان فوتبال- که فقط 1 ماه تابستان را در مدرسه فوتبال باشگاه بهزیستی همدان که هفته ای 1 جلسه تمرین 7.31 و _+ 003 ،وزن: 17 ._+ 03 و 3.13 ._+ 15 ،قد: 3.70 ._+ 5 و 33.31 ._+ داشتندتشکیل دادند) با میانگین: سنی 33.15 3 در شهرستان همدان بودند،(که میانگین توان بی هوازی و شاخص خستگی با استفاده ازآزمون وینگیت در آنها .75_+13 اندازه گیری شد.نتایج نشان داد توان بی هوازی و شاخص خسنگی بین دو گروه)بازیکنان مدرسه فونبال و فوتبالیست ها( و همچنین درشاخص خستگی به دست آمده بین دو گروه تفاوت معناداری وجود )p
پژوهشگران