مشخصات پژوهش

صفحه نخست /طراحی و آزمون رفتار خرید ...
عنوان طراحی و آزمون رفتار خرید ناگهانی مشتریان
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها خرید ناگهانی، مشتریان، فروشگاه زنجیره ای
چکیده خرید ناگهانی، نیمه پنهان رفتار مصرف کننده است که فروشندگان ماهر می توانند با استفاده از محرک های مختلف به آن دست یافته و میزان فروش خود را بالا ببرند. برای موفقیت بیشتر باید تمامی عوامل موثر بر رفتار خرید ناگهانی را شناسایی و بررسی نمود.تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت از نوع توصیفی و پیمایشی است.روش جمع آوری اطلاعات از نوع میدانی و ابزار آن پرسشنامه 40 سوالی است، که پس از تعیین اعتبار روایی (صوری) و پایایی (86/0) در بین نمونه آماری توزیع شد.با توجه به نتایج بدست آمده مشخص شد هر چهار عامل اصلی موثر بر رفتار خرید ناگهانی یعنی عوامل فردی، موقعیتی، مربوط به محصول و روانشناختی با رفتار خرید ناگهانی رابطه معناداری دارند و در بین ابعاد مربوط به عوامل اصلی، همه آنها به جز سن، لذت از خرید، ترفیعات بازاریابی، طراحی محصول و عزت نفس با رفتار خرید ناگهانی رابطه معنی داری داشتند و فرضیات فرعی مربوط به آنها تایید شدند.
پژوهشگران