مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثر تیمار پس از برداشت آب گرم ...
عنوان اثر تیمار پس از برداشت آب گرم بر القاء مقاومت به سرمازدگی در میوه خرمالو (Diospyros kaki Thunb.) رقم کرج
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها خرمالو، سرمازدگی، پس از برداشت، کیفیت، انبارمانی
چکیده این مطالعه به منظور بررسی اثر تیمار پس از برداشت آب گرم بر کاهش سرمازدگی ناشی از انبار سرد، در میوه خرمالو رقم کرج انجام شد. میوه ها در مرحله بلوغ تجاری برداشت شده و بلافاصله جهت اعمال تیمار به آزمایشگاه منتقل گردیدند، سپس میوه ها در آب با دمای 20 درجه سانتی گراد به عنوان شاهد، 45، 50 و 55 درجه سانتی گراد به مدت 10 و 20 دقیقه غوطه ور شدند و سپس در انبار با دمای 1 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 85 تا 90% به مدت 4 ماه نگهداری گردیدند. خواص ظاهری و کیفی میوه شامل کاهش وزن، سفتی بافت، مواد جامد محلول، اسیدیته کل، فعالیت آنتی اکسیدانی، میزان مالون دی آلدئید به عنوان شاخصی برای پراکسیداسیون چربی ها، نشت الکترولیتی از غشاء، میزان تانن محلول و فنل کل در طول مدت انبارداری و همچنین میزان فعالیت آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز پس از پایان مدت انبارداری و گذشت دو روز عمر قفسه ای اندازه گیری شدند. همه تیمار های آب گرم اعمال شده، تاثیر معنی داری بر حفظ بهتر سفتی بافت، مواد جامد محلول، میزان فنل و تانن و کاهش سرمازدگی، نشت الکترولیت و پراکسیداسیون چربی ها داشت. با این که بهترین نتایج از تیمار آب 55 درجه سانتی گراد به مدت 20 دقیقه به دست آمد اما به دلیل تاثیر نامطلوب این تیمار بر کیفیت خوراکی میوه، به طور کلی استفاده از آب 50 درجه سانتی گراد به مدت 10 و 20 دقیقه و همچنین آب 55 درجه سانتی گراد به مدت 10 دقیقه بهترین تیمارها برای حفظ کیفیت میوه خرمالو رقم کرج و کاهش علائم سرمازدگی در آن شناخته شدند.
پژوهشگران