مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تغییرات فصلی در محتوای ...
عنوان تغییرات فصلی در محتوای پروتئین های محلول، فنول کل و مالون دی آلدهید و ارتباط آنها با مقاومت به سرما در برخی ارقام انگور
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها آنزیم، انگور، پراکسیداسیون غشاء، تترازولیوم،مقاومت به سرما
چکیده یکی از چالش های مهم در تاکستان ها صدمات ناشی از دمای پایین است که اغلب باعث کاهش شدید محصول و یا تحمیل هزینه های سنگین به باغداران می شود.غربالگری ارقام تجاری بر اساسمقاومت به سرماو شناخت مکانیسم های درگیر در آن با هدف انتخاب ارقام مناسب یکی از اولویت های مهم در برنامه هایبهنژادی و بهزراعی انگورمی باشد.در این پژوهش مقاومت به سرمای15 رقم انگور با دو روش آزمون رنگ آمیزی تترازولیوم و روش ارزیابی سبز شدن جوانه ها پس از انجماد، طی شش ماه از شروع سازگاری به سرما در جوانه ها تا زمان خروج از سازگاری بررسی شد. همچنین الگوی تغییرات فصلی غلظتپروتئین های محلول، فنول کل و مالون دی آلدهید طی این مدت بررسی شد. اختلاف معنی داری بین مقاومت به سرمای ارقام در تمامی مراحل اندازه گیری در سطح 1% مشاهده شد.به طور کلی بیشترین مقاومت به سرما برآورد شده مربوط به ارقام خلیلی و بیدانه قرمز و کمترین مقاومت مربوط به ارقام پرلت، روبی و یاقوتی بود. با افزایش سازگاری به سرما، غلظت پروتئین های محلول و فنول کل در ارقام مورد بررسی افزایش یافته و در دی ماه به حداکثر رسید. غلظت این ترکیبات در ارقام مقاوم به سرما بیش از ارقام دیگر بود که حاکی از ارتباط مثبت این ترکیبات با مقاومت به سرما می باشد. غلظت مالون دی آلدهید حاصل از پراکسیداسیون لیپید های غشاء در ابتدا و انتهای فصل رکود کمتر از میزان آن در دی ماه بود. غلظتمالون دی آلدهید در ارقام مقاوم به سرمای خلیلی و بیدانه قرمز کمتر ازارقام حساس به سرما مانند روبی، پرلت و یاقوتی بود. نتایج این تحقیق نشان داد که تجمع بیشتر پروتئین های محلول و ترکیبات فنولی در ارقام مقاوم، ضمن حفظ پایداری غشاء در دمای پایین منجر به افزایش میزان تحمل به یخ زدگی در آنها شده است.
پژوهشگران