مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مفاهیم آستانه: افقی نوین برای ...
عنوان مفاهیم آستانه: افقی نوین برای پژوهش در برنامه درسی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها مفاهیم آستانه؛ نظریه‏ های زیر بنایی؛ ویژگی‏ها؛ روش پژوهش؛ دلالت‏ها
چکیده هدف از این مقاله، معرفی مفاهیم آستانه و جایگاه آنها در دیسیپلین ها و معرفی این مفاهیم به عنوان افقی نوین برای پژوهش در برنامه درسی است. تئوری مفاهیم آستانه، اولین بار در سال 2003 توسط مایر و لند معرفی شد. این تئوری به وسیله تئوری دانش مشکل، تئوری تنوع و تئوری بازسازی گرا حمایت می‏شود. مفاهیم آستانه پیش بایسته‏های لازم برای فهم عمیق دانش دیسیپلینی را فراهم می‏کنند. بدون یادگیری این مفاهیم، یادگیرندگان قادر به یادگیری مؤثر نخواهند بود. جهت شناسایی مفاهیم آستانه، مایر و لند (2003) معیارهایی را مطرح کرده‏اند که به کمک آنها می‏توان این مفاهیم را در برنامه درسی شناسایی نمود. هدف از شناسایی و معرفی مفاهیم آستانه این است که به معلمان کمک شود تا تغییرات مهم و معنی دار مورد نیاز را در برنامه‏های درسی ایجاد کنند. پژوهش پیرامون شناسایی مفاهیم آستانه از همان آغاز، اغلب مربوط به آموزش عالی بوده است. با توجه به این که در پژوهش پیرامون شناسایی مفاهیم آستانه، تجارب قبلی یادگیرندگان اهمیت خاصی دارند، در اکثر پژوهش‏ها از روش پدیدارشناسی استفاده شده است. همچنین برای حل مسائل مربوط به یاددهی و یادگیری ناشی از این مفاهیم توصیه شده است که اساتید دانشگاه، معلمان و محققان از روش‏هایی مانند پژوهش در عمل و درس پژوهی استفاده کنند. با توجه به موارد مطرح شده در این مقاله، ماهیت و ویژگی‏های مفاهیم آستانه، نظریه‏های پشتیبان، روش‏های پژوهش در مفاهیم آستانه با ذکر یک مثال و دلالت‏ها و کاربرد‏های آن برای یاددهی و یادگیری و پژوهش در برنامه درسی مورد بحث و بررسی قرار می‏گیرد.
پژوهشگران