مشخصات پژوهش

صفحه نخست /آسیب شناسی ابعاد آموزشی ...
عنوان آسیب شناسی ابعاد آموزشی هنرستانهای کشاورزی استانهای همدان و کردستان
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها آسیب شناسی، هنرستان کشاورزی، نظام آموزشی، آموزش کشاورزی، کردستان و همدان
چکیده هدف از این مطالعه آسیب شناسی ابعد آموزشی هنرستانهای کشاورزی دو استان هدان و کردستان است که مسائل و مشکلات آموزشی این هنرستانها بر اساس عناصر نظام آموزشی مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش از نوع آمیخته است که در آن تلفیقی از روشهای کمی و کیفی مورد اشتفاده قرار گرفته است. تعداد نمونه ها در چهار هنرستان کشاورزی مورد مطالعه165 نفر هنرجو و 38 نفر مدیر و معلم و 30 نفر دانش آموخته در دسترس و کلیدی بوده اند. نتایج نشان داد که مشکلات پیش آمده برای هنرستانهای کشورزی استانهای همدان و کردستان از نظر آموزشی در پنج بعد گوناگون برنامه ریزی و محتوای دروس کشاورزی، روشهای تدریس، وسایل و امکانات، مهارت معلمان کشاورزی و شیوه های ارزشیابی می باشد. از جمله مهمترین این مشکلات عبارت بودند از: 1) کمبود وسایل و امکانات قدیمی بودن اقلام موجود 2) کم اهمیت بودن روشهای ارزشیابی عملی 3) مشکل پیدا کردن کار برای دانش آموختگان و .....
پژوهشگران