مشخصات پژوهش

صفحه نخست /پیش بینی مشغولیت هیجانی، ...
عنوان پیش بینی مشغولیت هیجانی، رفتاری و شناختی دانش آموزان بر اساس باورهای معرفت شناختی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها باورهای معرفت شناختی، مشغولیت هیجانی، مشغولیت رفتاری، مشغولیت شناختی
چکیده هدف اصلی این پزوهش پیش بینی مشغولیت هیجانی، رفتاری و شناختی دانش آموزان براساس باورهای معرفت شناختی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان شهر همدان می باشد که تعدا آنها 270 نفر بود با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تعداد 159 نفر از دانش آموزان به عنوان نمونه ی آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری شامل پرسش نامه های استاندارد مشغولیت تحصیلی تینتو (2009) و باورهای معرفت شناختی بایلس (2009) است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار و نمودار و آزمون تحلیل رگرسیون چندمتغیری استفاده شد. یافته ها نشان داد که باورهای معرفت شناختی 38 درصد از واریانس مشغولیت رفتاری و 22 درصد از واریانس مشغولیت هیجانی را پیش بینی می کنند و پیش بینی مشغولیت شناختی براساس باور های معرفت شناختی معنی دار نیست.
پژوهشگران