مشخصات پژوهش

صفحه نخست /برنامه درسی کیفی مبتتی بر مدل ...
عنوان برنامه درسی کیفی مبتتی بر مدل چند ذینفعیMSQCM در آموزش عالی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها کیفیت برنامه درسی، مدل چتدینفعی، آموزش عالی
چکیده یکی از عوامل کلیدی زمینه ساز تحقق کیفیت در اموزش عالی برنامه درسی است. یکی از مدل های برنامه درسی زمینه ساز تحقق کیفیت، مدل برنامه درسی کیفی مبتنی بر چندذینفعی مایرو بوشنی است. بر اساس این مدل در برنامه درسی هیحده ذینفع شامل یادگیرندگان،دانش اموختگان،کارکنان،نهاد های دولتی، دانشگاه محلی ،دانشگاه بین المللی، مشاوران بیرونی،ناطران، مؤسسه تعیین اولویت ها، مؤسسات تعیین معیار های کیفیت، مراکز تعیین استانداردها، اعضاحرفه ای، مؤسسات ارائه خدمات حرفه ای، جامعه، مؤسسات خصوصی، مؤسسات پژوهشی، متخصصان موضوعی و ارزشیابان باید مورد توجه قرار گیرند. این مدل دارای سه فاز اصلی برنامه ریزی کیفیت، اجرای مدیریت کیفیت و ارزشیابی کیفیت است. فاز اول شامل مراحل تحلیل بازار و طراحی برنامه درسی متناسب با نتایج تحلیل بازار است. فاز دوم شامل مراحل طراحی برنامه یادگیری و تدارک سازوکارهای ارائه آن است. در این فاز تخصیص منابع ،شناخت طرفیت ها و طراحی سیستم مدیریت و حمایت یادگیری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. فازسوم شامل تعدیل برنامه و ارزشیابی برنامه از طریق مکانیسم های خود سنجی و هم سنجی است. به طور کلی این مدل یک مدل مسأله محور و یکپارچه است و جهت گیری اصلی آن بازار محوری ،اشتغال محوری ، توانمند سازی و تمرکز بر ذینفعان چند گانه است. با توجه به موارد مطرح شده در این مقاله ویژگی ها و کارکرد های این مدل مورد بحث و واکاوی قرار می گیرد.
پژوهشگران