مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی رابطه سختی و فرکانس ...
عنوان بررسی رابطه سختی و فرکانس طبیعی پیچشی میل موج گیر خودروی پراید با جنس آن و کشسانی اتصالات
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها تجزیه و تحلیل ارتعاشی، فرکانس طبیعی، میل موج گیر، سیستم تعلیق، المان محدود
چکیده کی از مهمترین حرکتهای نامطلوب که در خودروها پدید میآید و مهندسین همواره در صدد حذف یا به حداقل رساندن آن میباشد. وظیفه جلوگیری از بهوجود آمدن این حرکت بر عهده میل موج- Roll بودهاند، پیچش حول محور طولی خودرو یا اصطلاحاً گیر است که یکی از بخشهای مهم و پرکاربرد سیستمهای تعلیق نیمه مستقل و مستقل بهشمار میآید، به همین علت نامیده میشود. پارامترهای طراحی میل موجگیر از جمله هندسه، جنس و... با پیشرفت فناوری و در اثر سیر تکاملی Anti Roll bar خودروها، نیز دستخوش تغییراتی گردیدهاند که با استفاده از روشهای تحلیلی نوین میتوان اثرات این تغییرات را روی عملکرد این قطعه مشاهده نمود. باتوجه به پیچیدگیهای هندسی این قطعه و اثر مستقیمی که بر مشخصات خوشفرمانی خودرو دارد، دقیقترین و میباشد که بسیار مؤثر واقع میگردد. (FEM) سریعترین راه برای این تجزیه و تحلیلها، تجزیه و تحلیل بهکمک روش المان محدود به مدلسازی میل موجگیر خودروی سواری پراید پرداخته میشود و سپس بررسی ANSYS در این پژوهش با استفاده از نرمافزار تأثیر تغییر دو پارامتر (جنس میل موجگیر و کشسانی اتصالات آن) بر پنج فرکانس طبیعی پیچشی اول که توسط آنالیز مودال تعیین میگردند و حداکثر جابجایی دو انتهای میل موجگیر که توسط آنالیز هارمونیک مشخص میگردند، انجام میشود. در نهایت از طریق بررسی تغییرات حداکثر جابجایی دو انتها، تأثیر این پارامترها بر سختی پیچشی نیز نتیجه گرفته میشود.
پژوهشگران