مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی تصاویر میکروسکپ گمانه ...
عنوان بررسی تصاویر میکروسکپ گمانه روبشی با استفاده از تبدیل موجک
نوع پژوهش پایان‌نامه
کلیدواژه‌ها میکروسکوپ گمانه ی روبشی (SPM) ، میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) ، تبدیل موجک (WT) ، تبدیل موجک پیوسته (CWT) ، تبدیل موجک گسسته(DWT) .
چکیده یکی از مقادیر خروجی اعمال تبدیلات موجک تقریب سیگنال اصلی است، که نمایش جامعی از داده ها را به ما می دهد. البته، این موضوع منوط به استفاده ی صحیح از مرحله تجزیه و مرتبه تقریب آن دارد. این روند را برای تصاویر SEM لایه های نازک تهیه شده از نانوذرات مگهمایت در دماهای ℃400،℃ 500 و ℃600 انجام دادیم. سپس با اعمال تبدیل موجک به عنوان ابزار سنجش و ضرایب آن به عنوان پارامتر های مقیاس داده های تصاویر را با استفاده از نرم افزار متلب بدست آوردیم. داده ها شامل جزئیات مرتبه اول، دوم، سوم و همچنین شامل تقریب از پروفایل نماینده است. آنچه که تحلیل اولیه داده ها نشان می دهد آن است که با افزایش دما می بایست اندازه ذرات بزرگتر شده باشد و یا بهتر است بگوییم جزئیات تصویر افزایش یافته است که این افزایش جزئیات بیانگر افزایش لبه ها و نهایتا افزایش لبه ها بیانگر عبور از مرز یک ذره است. یعنی، تصاویر مربوط به دماهای ℃600 و ℃400 به ترتیب دارای بیشترین و کمترین جزئیات سیگنال است. با توجه به اینکه نمونه ℃400 در نمودار رادار نزدیکترین فاصله از مرکز رادار را دارد دارای کمترین جزئیات سیگنال است.
پژوهشگران