مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارزیابی عملکرد و برخی ویژگی ...
عنوان ارزیابی عملکرد و برخی ویژگی های ریخت شناختی و فیزیولوژیکی تره ایرانی در شرایط تنش شوری
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها تره ایرانی، تنش شوری، عملکرد، کلروفیل
چکیده به منظور ارزیابی برخی ویژگی های مورفولوژیک و فیزیولوژیک و همچنین عملکرد دو توده تره ایرانی ampeloprasum Tareh group) Allium) در واکنش به شوری، در آزمایشی گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی، دو توده شادگانی و همدانی تره ایرانی تحت تیمارهای صفر، 7، 14، 25 و 40 میلی مولار کلرید سدیم در شرایط گلخانه ای و هیدروپونیک قرار داده شدند. تیمارهای شوری با اضافه شدن کلرید سدیم به محلول غذایی نصف غلظت هوگلند اعمال شد. با افزایش غلظت کلرید سدیم، محتوای نسبی آب برگ و کلروفیلa ، b و کل روند کاهشی داشتند در حالی که تراکم روزنه ای افزایش نشان داد به طوری که بیشترین تراکم روزنه در بالاترین سطح تنش مشاهده شد. با افزایش شدت تنش شوری، تعداد و سطح برگ و درصد ماده خشک برگ کاهش نشان داد و این روند کاهشی در توده همدانی با شدت بیشتری نسبت به توده شادگانی صورت گرفت. بر اثر تنش شوری نسبت وزن تر ریشه به برگ افزایش یافت. میزان عملکرد توده شادگانی و همدانی در تیمار 40 میلی مولار به ترتیب 63/62 و 61/75 درصد نسبت به شاهد کاهش نشان داد. تنش شوری مقدار فسفر، پتاسیم، آهن، مس و روی برگ تره ایرانی را کاهش اما میزان سدیم را افزایش داد که در توده همدانی با شدت بیشتری صورت گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده تره ایرانی، گیاهی حساس به شوری ارزیابی می گردد و به نظر می رسد توده شادگانی در برابر تنش شوری متحمل تر از توده همدانی باشد.
پژوهشگران