مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مدیریت جنگ نرم (رویکردها و ...
عنوان مدیریت جنگ نرم (رویکردها و شیو ه ها)
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها جنگ نرم، ویژگی ها، رویکرد، شیو ههای مدیریت.
چکیده یکی از مفاهیم سیال در ادبیات سیاسی، امنیتی و نظامی جوامع امروز، مفهوم ترکیبی جنگ نرم است. مفهوم جنگ نرم بیش از هر مفهوم دیگری تحت تأثیر مقاطع و شرایط مکانی و زمانی خاص است .جنگ نرم به عنوان بدیل و رقیبی برای جنگ سخت، شامل هرگونه اقدام روانی، تبلیغاتی، رسانه ای و فرهنگی است که جامعه هدف را نشانه م یگیرد و بدون درگیری نظامی و خشونت، رقیب را به انفعال و شکست م ی کشاند . جنگ نرم برای اولین بار به صورت رسمی توسط جوزف نای مطرح شد. مهم ترین هدف جنگ نرم تسخیر جغرافیای فرهنگی به جای جغرافیای طبیعی است و برای نیل به این هدف طراحان جنگ نرم از روش های گفتاری، رفتاری و شبکه ای و فنونی چون فرافکنی، فریب، برجسته سازی، نا مگذاری معکوس و ...استفاده می کنند. رویارویی و مواجهه با این پدیده مستلزم تمسک به انواع مدیری ت ها، به ویژه مدیریت آسیب، مدیریت سرمایه اجتماعی ومدیریت ادراک اجتماعی و توجه به رسالت خطیر نخبگان و پلیس است. بر این اساس در این مقاله ضمن کالبدشکافی مفهومی جنگ نرم، بیان تاریخچه، اهداف، ویژگی ها، روش ها و فنون، رویکردهای جنگ نرم و شیو ههای مدیریت آن مورد واکاوی قرار می گیرد.
پژوهشگران