مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی موانع معرفت شناسی نظریه ...
عنوان بررسی موانع معرفت شناسی نظریه پردازی در حوزه علوم انسانی از دیدگاه اعضاء هیأت علمی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها علوم انسانی ، نظریه پردازی ، مواتع معرفت شناسی ، اعضاء هیات علمی
چکیده هدف این پژوهش بررسی موانع معرفت شناسی نظریه پردازی در حوزه علوم انسانی است . موانع معرفت شناسی به هرگونه ابهام و نادرست اندیشی درباره ی ماهیت ، منطق ومنابع و روش های کسب دانش در یک حوزه ی علمی اطلاق می گردد روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی است . جامعه ی آماری پژوهش را کلیه اعضای هیات علمی دانشکده های ادبیات و علوم انسانی و دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشاه بوعلی سینا همدان تشکیل می دهند که تعداد کل آنها 118نفر (102نفرمرد و 16نفر زن) می باشند. براساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی و جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان تعداد 94 نفر، به تفکیک به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع اوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته سنجش موانع معرفت شناسی است . برای سنجش روایی ابزار از از روش روایی محتوایی و برای سنجش پایایی از روش الفای کرونباخ استفاده شد و مقدار آن 874. محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از شاخص های آماری توصیفی (فراوانی ، درصد، میانگین و انحراف استاندارد) و آزمون آمار استنباطی (T تک گروهی) استفاده شده است . یافته های تحقیق نشان داد که از دیدگاه اعضاء هیات علمی رشته های مختلف علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا مقایسه علوم انسانی با علوم پایه ، دائره المعارف گرایی در علوم انسانی، ماهیت مسائل علوم انسانی ، استانداردگرایی در علوم انسانی به میزان زیاد و بومی و زمینه ای بودن مسائل علوم انسانی ، تمسک به کثرت گرایی در مباحث علوم انسانی به میزان کم مانع نظریه پردازی در حوزه علوم انسانی می شوند
پژوهشگران