مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی رابطه میزان استفاده از ...
عنوان بررسی رابطه میزان استفاده از رسانه های ارتباطی (اینترنت، ماهواره و تلفن همراه) وگرایش دانشجویان دختر دانشگاه بوعلی سینا به حجاب
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها رسانه، اینترنت، ماهواره، تلفن همراه، گرایش به حجاب، دانشجویان دختر
چکیده این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین میزان استفاده از رسانه ها وگرایش دانشجویان دختر دانشگاه بوعلی سینا به حجاب در سال 1391-92 انجام گرفته است . سوال اصلی این پژوهش آن است که آیا بین میزان استفاده از رسانه های ارتباطی (اینترنت،ماهواره و تلفن همراه) و گرایش دانشجویان دختردانشگاه بوعلی سینا به حجاب رابطه وجود دارد ؟ روش تحقیق ، پیمایشی وهمبستگی بوده است . از 4436نفر جامعه آماری ، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی و جدول برآورد حجم نمونه کرجسی ومورگان ، نمونه ای به حجم 354نفر انتخاب شده است. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه محقق ساخته میزان استفاده از رسانه وگرایش به حجاب بوده است . روایی پرسشنامه ها بر اساس روایی محتوایی مورد سنجش قرارگرفت و از منظر صاحبنظران مورد تائید واقع شد و پایایی آن ها با استفاده از الفای کرونباخ به ترتیب 85. و 93.محاسبه گردید . به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، از شاخص های آمار توصیفی (درصد،فراوانی، میانگین) و از آزمون های آمار استنباطی (همبستگی پیرسون و رگرسیون مرکب ) برای تبیین داده ها استفاده شده است . نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها نشان می دهد که میزان گرایش به حجاب دانشجویان را می توان از روی میزان استفاده از اینترنت ، موبایل و ماهواره پیش بینی کرد. هم چنین نتایج گویای آن است که بین میزان استفاده از اینترنت ، ماهواره و موبایل با گرایش به حجاب دانشجویان را می توان از روی میزان استفاده از اینترنت ، موبایل و ماهواره پیش بینی کرد . هم چنین نتایج گویای آن است که بین میزان استفاده از اینترنت ، ماهواره و موبایل با گرایش به ججاب رابطه معنی دار ومنفی وجود دارد ، یعنی هرچه میزان استفاده از هرکدام از این رسانه ها بیشتر باشد گرایش به حجاب کمتر است
پژوهشگران