مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تأثیر پاکت گذاری بر برخی از ...
عنوان تأثیر پاکت گذاری بر برخی از ویژگی های کیفی و کاهش آفتاب سوختگی انار رقم رباب نیریز
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها آفتاب سوختگی؛ انار؛ پاکت گذاری؛ ویژگی‏های شیمیایی و فیزیکی
چکیده ژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر دو نوع پاکت کاغذی سفید تک لایه و سبز دولایه بر آفتاب سوختگی و کیفیت میوۀ انار رقم رباب نیریز انجام شد. پاکت‏ها 35 روز پس از تمام گل روی میوه‏ها قرار گرفتند. نتایج نشان داد که قرار دادن پاکت سفید سبب افزایش اندازه و وزن میوه و وزن دانه نسبت به تیمار شاهد شد. در مقابل قرار دادن پاکت سبز سبب کاهش اندازه و وزن میوه‏ها نسبت به تیمار شاهد شد. در حالی که تیمار پاکت سبز سبب کاهش محتوای آب پوست شد، بین تیمارها اختلاف معناداری در محتوای آب هسته مشاهده نشد. پاکت سبز رسیدن را به تأخیر انداخت. محتوای آنتوسیانین کل و فنل کل با پاکت گذاری کاهش یافت. فعالیت آنتی اکسیدانتی میوه های پاکت سفید افزایش و پاکت سبز کاهش یافت. در بین تیمارهای انجام شده، بالاترین آفتاب سوختگی در تیمار شاهد مشاهده شد. پاکت‏های سفید و سبز سبب کاهش شدت و درصد آفتاب سوختگی نسبت به تیمار شاهد شدند. بنابراین، استفاده از پاکت سفید به دلیل افزایش کیفیت و همچنین کاهش آفتاب سوختگی در انار رقم رباب نیریز می‏تواند مفید باشد. پاکت سفید تک لایه می‏تواند به منزلۀ ابزاری مفید برای افزایش کیفیت میوه و کنترل آفتاب سوختگی برای تولید کنندگان انار استفاده شود.
پژوهشگران