مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی اثربخشی دوره های آموزشی ...
عنوان بررسی اثربخشی دوره های آموزشی برگزار شده در شرکت های تعاونی مرغداران استان سمنان
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها اثربخشی آموزشی، تعاونی ها، شرکت های تعاونی مرغداران، استان سمنان
چکیده ژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی دوره‏های آموزشی برگزارشده برای شرکت‏های تعاونی مرغداران عضو اتحادیة استان سمنان و به روش پیمایشی انجام گرفت. ابزار جمع‏آوری داده‏ها پرسش‏نامه و جامعة آماری نیز شامل مرغداران عضو اتحادیة استان به تعداد 234 نفر بود که به شیوة تمام‏شماری بررسی شدند. برای تعیین روایی پرسش‏نامه‏ها از دیدگاه‏های کارشناسان امر استفاده شد. پایایی پرسش‏نامه نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفت که مقدار آن 85/0 محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده‏ها در دو بخش توصیفی و تحلیلی انجام گرفت. از جمله آزمون‏های آماری مورد استفاده در این تحقیق ضریب همبستگی اسپیرمن، پیرسونو رگرسیون چندگانهبه روش گام به گام بودند. نتایج این تحقیق نشان داد که متغیرهای مکان اجرای آموزش، روش‏های آموزشی، امکانات و تجهیزات آموزشی، محتوا و مطالب آموزشی، سن، شرایط برگزاری دوره‏ها، کادر آموزشی، توانایی‏ها و دانش مدرس، تطابق سرفصل‏ها با نیازهای شرکت کنندگان و نیز با رسانه‏ها و تجهیزات آموزشی، مدیریت آموزش، طول مدت دوره، و نور و فضای فیزیکی محل برگزاری با متغیر وابسته (اثربخشی دوره‏ های آموزشی تعاونی‏های مرغداری استان سمنان) رابطة معنادار دارند. نتایج رگرسیون نشان داد که از بین متغیرهای مورد مطالعه، سه متغیرِ شرایط مناسب برگزاری دوره‏های آموزشی، توانایی‏ها و دانش مدرس و فضای فیزیکی محل برگزاری دوره بیشترین تأثیر را در اثربخشی دوره ‏ها داشته‏ اند.
پژوهشگران