مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تحلیل عوامل موثر بر کارآفرینی ...
عنوان تحلیل عوامل موثر بر کارآفرینی زنان روستایی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها زنان؛ زنان روستایی؛ ویژگیهای شخصیتی؛ عوامل اقتصادی اجتماعی
چکیده این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنان روستایی استان همدان انجام شد، پژوهش از نوع کاربردی و توصیفی- همبستگی است که به روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه اجرا شد. جامعة آماری پژوهش زنان روستایی کارآفرین استان همدان بودند که به تعداد 117 نفر بهصورت سرشماری بررسی شدند. روایی ابزار پژوهش با بهرهگیری از نظرات کارشناسان بررسی شد و پایایی ابزار نیز با محاسبه میزان ضریب آلفای کرونباخ انجام شد که مقدار آن در قسمت های مختلف پرسشنامه 0 محاسبه شد. یافته های پژوهش بیان کنندة وجود رابطة معنادار بین ویژگی های شخصیتی، / بالاتر از 80 وضعیت اقتصادی و شرایط اجتماعی- فرهنگی زنان با سطح کارآفرینی آنها و نیز نبود رابطة معنادار بین وضعیت خانوادگی و سطح کارآفرینی است. از بین سه متغیر وارد شده در رگرسیون، دو متغیر ویژگی های شخصیتی و وضعیت اقتصادی وارد معادله رگرسیون شد، همچنین بر مبنای نتایج تحلیل مسیر، متغیرهای وضعیت اقتصادی، ویژگی های شخصیتی و شرایط اجتماعی- فرهنگی زنان به ترتیب، 40 % از تغییرات سطح کارآفرینی را تبیین / بیش ترین تأثیرات را بر سطح کارآفرینی آنها داشته و 7 کردند
پژوهشگران