مشخصات پژوهش

صفحه نخست /عوامل محیطی موثر بر توسعه ...
عنوان عوامل محیطی موثر بر توسعه کارآفرینی تکنولوژیک در صنعت برق
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها کارآفرینی تکنولوژیک, تولید پراکنده برق, عوامل محیطی، صنعت برق
چکیده در این تحقیق با استفاده از تکنیک PESTLI به بررسی عوامل محیطی مؤثر بر تأسیس بنگاه های اقتصادی تولید پراکنده برق توسط بخش غیردولتی پرداخته شد. عناصر اصلی تکنیک که یک مدل راهنمای کلان سیستم برای شناسایی عوامل محیطی موثر بر هر پدیده ای است, شامل عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری، قانونی و بین المللی می باشد. پس از شناسایی سنج ههای پژوهش, این سنجه ها در قالب پرسشنامه تنظیم و مورد سوال جامعه آماری تحقیق قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق، چهل نفر از مالکان کس بوکار و مؤسسین بنگاه های اق تصادی ای بودند که تولید برق را توسط مولدهای مقیاس کوچک و به صورت پراکنده و در محل مصرف انجام می دهند, ضمنا از آنجایی که جامعه مورد نظر محدود بود حجم نمونه ی مورد نیاز برای پژوهش، برابر حجم جامعه در نظر گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد عوامل اقتصادی با رتبه ی میانگین بسیار بالاتر از سایر عوامل, مؤثرترین بعد بین عوامل می باشد و پس از آن عوامل بین المللی، عوامل قانونی/اداری و عوامل مرتبط با سیاستها دارای رتبه ی میانگین نزدیک به هم بوده و در نهایت نیز عوامل تکنولوژیک و عوامل اجتماعی در رتبه های آخر تاثیرگذاری قرار گرفت هاند.
پژوهشگران