مشخصات پژوهش

صفحه نخست /کارکردهای بخش تعاون در تسهیل ...
عنوان کارکردهای بخش تعاون در تسهیل اشتغال زنان دانش آموخته کشاورزی شهرستان همدان
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها خوداشتغالی، زنان دانش آموخته، کشاورزی، تعاون
چکیده این تحقیق با هدف شناسایی کارکردهای بخش تعاون در تسهیل فرایند خوداشتغالی زنان دانش آموختۀ کشاورزی جویای کار در شهرستان همدان و به شیوة تحقیقات پیمایشی انجام شده است. جامعۀ آماری تحقیق را زنان دانشآموختۀ رشتههای کشاورزی در شهرستان همدان تشکیل میدهند که تعداد آنها بر اساس آمارهای موجود در زمان انجام تحقیق، 1654 نفر بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 120 نفر تعیین شد. پرسش نامه مهمترین ابزار جمعآوری اطلاعات در تحقیق حاضر بود که روایی آن توسط متخصصان فن تأیید شد و برای بررسی پایایی پرسش نامه نیز ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که رقم 94 % به دست آمد. با بهره گیری از تکنیک تحلیل عاملی، کارکردهای بخش تعاون در زمینه سازی برای خوداشتغالی زنان دانشآموختۀ کشاورزی در چهار گروه دستهبندی شدند. عامل اول با توجه به متغیرهای تشکیل دهندة آن، "ظرفیتسازی انگیزشی- نهادی" نام گرفت 26 درصد از واریانس به عنوان مهمترین عامل معرفی شد. این عامل همراه با سایر / و با تبیین 37 کارکردها نظیر "خدمات آموزشی- مشورتی"، "تعامل با محیطهای دانشگاهی" و کارکردهای 70 درصد از واریانس کارکردهای ضروری برای خوداشتغالی / "هدایتی- حمایتی" در مجموع 75 زنان را تبیین نمودند.
پژوهشگران