مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی رابطه بین مولفه های ...
عنوان بررسی رابطه بین مولفه های ریسک اطلاعاتی و صرف ریسک
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها کیفیت افشا، کیفیت اقلام تعهدی، صرف ریسک، ریسک اطلاعاتی
چکیده پژوهش های اخیر در حوزه تئوری نمایندگی روی موضوع اطلاعات ناقص تمرکز کرده اند. در تئوری نمایندگی، اطلاعات ناقص بدان معناست که سهامداران قادر به مشاهده تمام فعالیت های مدیران نباشند. این موضوع خود منجر به پدیده عدم تقارن اطلاعاتی می شود. در این شرایط، ریسک اطلاعاتی شرکت افزایش یافته و موجب بی میلی سرمایه گذاران جهت انتقال منابع مالی به شرکت می شود و به تبع آن، هزینه سرمایه شرکت افزایش می یابد، چرا که سرمایه گذاران در شرایط مخاطره آمیز، بازده بالاتری را مطالبه می کنند. کیفیت افشا و کیفیت اقلام تعهدی از معیارهای ریسک اطلاعاتی شرکت هستند. در این پژوهش، با استفاده از داده های 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1382 تا 1392، و بکارگیری رویکرد رگرسیونی فاما-مک بث (1973)، رابطه مولفه های ریسک اطلاعاتی و صرف ریسک بررسی شده است. نتایج حاصله نشان می دهد که با افزایش ریسک اطلاعاتی (ناشی از کیفیت پایین افشا و کیفیت پایین اقلام تعهدی) صرف ریسک نیز افزایش می یابد. همچنین، نتایج بیانگر تاثیر بیشتر عامل ریسک کیفیت اقلام تعهدی (نسبت به کیفیت افشا) بر صرف ریسک است.
پژوهشگران