مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی آلودگی میکروبی لاشه ...
عنوان بررسی آلودگی میکروبی لاشه طیور گوشتی در طی خط کشتار کشتارگاه صنعتی همدان
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها لاشه طیور گوشتی، کشتارگاه، وضعیت بهداشتی، آلودگی میکروبی، همدان
چکیده فرایند کشتار طیور در کشتارگاه می تواند لاشه طیور سالم را درگیر آلودگی های متعدد با عوامل پاتوژن سازد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر شرایط کشتار بر روی وضعیت بهداشتی لاشه طیور کشتار شده در کشتارگاه صنعتی همدان انجام گردید. جهت انجام این بررسی از سطح پوست ناحیه سینه لاشه طیور بطور تصادفی نمونه برداری با سواپ و صفحه الگو صورت پذیرفت. بر این اساس در طی مراحل مختلف کشتار شامل پرکنی، خروج اندرونه ها و خنک سازی در چیلرها به ترتیب شمارش کلی باکتری های هوازی (TVC)، کلی فرم ها، اشریشیاکلی، استافیلوکوکوس اورئوس بیماریزا، و جستجوی سالمونلا مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مرحله خنک سازی در چیلرها بصورت معنی داری (05/0p<) سبب کاهش میزان شمارش کلی باکتری های هوازی، کلی فرم ها، اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس در لاشه های طیور می شود. مرحله تخلیه اندرونه ها نسبت به دیگر مراحل کشتار واجد بیشترین میزان آلودگی بود. در تمامی مراحل باکتری سالمونلا از لاشه طیور قابل جداسازی بود. اگرچه میزان بار میکروبی لاشه ها پس از خنک سازی در چیلر کاهش می یابد اما با توجه به آلودگی متقاطع به برخی باکتری ها از قبیل سالمونلا و استافیلوکوکوس اورئوس، نیاز به اصلاح خط کشتار و آموزش موثر به کارگران در رابطه با بهداشت و سلامتی وجود دارد. همچنین توجه ویژه به کاهش آلودگی گله ها در طول پرورش به سالمونلا باید صورت گیرد.
پژوهشگران