مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی وضعیت مشارکت و عوامل ...
عنوان بررسی وضعیت مشارکت و عوامل تاثیرگذار بر آن در طرح هادی روستای سنگستان
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها مشارکت روستایی، توسعه روستایی، طرح هادی، روستای سنگستان، شهرستان همدان.
چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت مشارکت و عوامل موثر بر آن در طرح هادی روستای سنگستان صورت گرفت. جامعه آماری شامل 483 نفراز سرپرستان خانوار روستا بود که با استفاده از فرمول کوکران 150 نفر به شیوه تصادفی نظام مند به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردید که روایی آن با نظر صاحب نظران مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده که 91/0 بدست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از نرم افزار Spss استفاده شد. نتایج نشان داد که بیشترین زمینه مشارکت روستاییان در "ارزیابی و تحلیل مشکلات شبکه معابر" و "تامین مواد و مصالح و تجهیزات برای طرح" بوده و کمترین مشارکت در "تصمیم گیری و برنامه ریزی" و "همکاری با مجریان" بوده است. یافته ها نشان می دهد که رابطه معنی داری بین متغیرهای مستقل"منبع درآمد خانوار"، "تمایل به ماندگاری در روستا"، "انگیزه به مشارکت در طرح" با متغیر وابسته "میزان مشارکت روستاییان در طرح " وجود دارد. تحلیل رگرسیون چندگانه مشخص نمود که سه متغیر تاثیر معنی داری را در میزان مشارکت روستاییان در داشته و در مجموع، 9/86 درصد از تغییرات سطح و میزان مشارکت روستاییان را پیش بینی نمودند.
پژوهشگران