مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تکثیر درون شیشه ای انار رقم ...
عنوان تکثیر درون شیشه ای انار رقم رباب نی ریز با استفاده از قطعات گره ای ساقه
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها انار، تکثیر درون شیشه ای، هورمون
چکیده در این تحقیق، یک روش سریع و کارآمد برای تکثیر درون شیشه ای انار رقم رباب نیریز شرح داده می شود. اثر دو محیط کشت WPM و MS، و تنظیم کننده های رشد مختلف در ریزازدیادی این رقم بررسی شد. برای مرحله پرآوری، محیط کشت دارای غلظت های مختلف کینتین (3/2، 7/4، 2/9 و 4/18 میکرومولار) همراه با 54/0 میکرومولار نفتالین استیک اسید استفاده گردید. از نظر پرآوری، محیط کشت WPM در مقایسه با MS کارآمدتر تشخیص داده شد. بهترین غلظت کینتین 2/9 میکرومولار بود که منجر به بیش ترین طول شاخساره (93/3 سانتی متر)، تعداد برگ (71/10) و تعداد گره (4) در ریزنمونه ها شد. محیط نصف غلظت WPM حاوی 4/5 میکرومولار NAA موثرترین محیط برای ریشه زایی شاخساره ها بود. گیاهان ریشه دار شده به طور موفقیت آمیزی سازگاری تدریجی شده و به خاک منتقل گردیدند. گیاهان ریز ازدیادی یافته از نظر مرفولوژیکی شبیه به هم بوده و صفات رویشی مشابه با گیاهان مادری نشان دادند.
پژوهشگران