مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی تأثیر ریسک ورشکستگی ...
عنوان بررسی تأثیر ریسک ورشکستگی شرکت و نوسان های سیستماتیک و ویژه بازده سهام بر میزان نگهداشت وجه نقد
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ریسک ورشکستگی، نااطمینانی، نگهداشت وجه نقد، نوسان های سیستماتیک، نوسان های ویژه
چکیده مدیران با انگیزه های متفاوتی به نگهداری وجه نقد در شرکت اقدام می کنند. یکی از انگیزه های آنان برای نگهداشت وجه نقد، انگیزه احتیاطی است. بر مبنای انگیزه احتیاطی و برای مقابله با بحران های مالی پیش بینی نشده و نااطمینانی های آتی، شرکت ها همواره بخشی از دارایی های خود را به شکل وجه نقد نگهداری می کنند. این پژوهش، رابطه دو معیار سنجش نا اطمینانی های آتی شرکت، شامل 1. نوسان های کلی بازده سهام و اجزای سیستماتیک (عادی) و ویژه (غیرعادی) آن و 2. ریسک ورشکستگی، را با میزان وجه نقد نگهداری شده در 193شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازة زمانی 1381 تا 1392 بررسی می کند .نتایج نشان می دهد با افزایش میزان نوسان های بازده سهام (به خصوص نوسان های ویژه ) و افزایش ریسک ورشکستگی، ماندة وجه نقد نگهداری شده در شرکت نیز افزایش می یابد .یافته های این پژوهش با مفاهیم مطرح در نظریة توازن ایستا سازگاری دارد.
پژوهشگران