مشخصات پژوهش

صفحه نخست /رابطه ی علیت پانلی بین مصرف ...
عنوان رابطه ی علیت پانلی بین مصرف انرژی تجدیدپذیر و رشد اقتصادی؛ مقایسه ی مناطق مختلف جهان
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها مصرف انرژی تجدیدپذیر، رشد اقتصادی، آزمون های هم انباشتگی پانلی، علیت پانلی
چکیده به­منظور بررسی روابط بین مصرف انرژی­ تجدیدپذیر و رشد اقتصادی در مناطق مختلف جهان، 2009-1980، از آزمون­های هم­انباشتگی و علیت پانلی استفاده شده است. نتایج نشان می­دهند که رابطه­ی هم­انباشتگی بین متغیرها در بلندمدت در مناطق منتخب جهان وجود دارد. میزان اثرگذاری بیشتر مصرف انرژی تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی، به­­ترتیب، در مناطق آسیا- اقیانوسیه، آمریکا، اروپا، خاورمیانه و آفریقا می­باشد.نتایج حاصل از VECM پانلی، نشان­ داد در آمریکا در کوتاه­مدت و بلندمدت، رابطه­ی علی یک­طرفه­ای از مصرف انرژی تجدیدپذیر به سمت رشد اقتصادی وجود دارد. در اروپا، هم در کوتاه­مدت و بلندمدت، رابطه­ی علی یک­طرفه­ای از رشد اقتصادی به مصرف انرژی تجدیدپذیر وجود دارد. در خاورمیانه و آفریقا، در کوتاه­مدت رابطه­ی علی یک­طرفه­ای از مصرف انرژی تجدیدپذیر به رشد اقتصادی وجود دارد ولی در بلندمدت، در خاورمیانه رابطه­ی علی یک­طرفه­ای از مصرف انرژی تجدیدپذیر به رشد اقتصادی وجود داشته و در آفریقا این رابطه دوسویه می­باشد. در آسیا- اقیانوسیه، در کوتاه­مدت رابطه­ی علی دو ­طرفه­ در سطح 10% و در بلندمدت، رابطه­ی علی یک­طرفه­ای از رشد اقتصادی به مصرف انرژی تجدیدپذیر وجود دارد.
پژوهشگران