مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تاثیر آموزش مدیریت زمان بر ...
عنوان تاثیر آموزش مدیریت زمان بر اضطراب امتحان و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها اضطراب امتحان، انگیزش پیشرفت تحصیلی، مدیریت زمان، برنامه ریزی، کنترل
چکیده پژوهش حاضر به منظور شناسایی تاثیر آموزش مدیریت زمان بر اضطراب امتحان و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه ی اول متوسطه ی شهر همدان انجام شد. این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه ی مورد مطالعه کلیه ی دانش آموزان دختر پایه ی اول متوسطه ی شهر همدان، و تعداد آنها 3734 نفر بود. تعداد 60 نفر از آنان به شیوه ی نمونه گیری تصادفی و پس از اجرای پرسش نامه های اضطراب امتحان و انگیزش پیشرفت تحصیلی (ISM) و بر اساس کسب رتبه ی درصدی بالای 70 در پرسش نامه ی اضطراب امتحان انتخاب و به طور تصادفی در گروه آزمایش و کنترل به طور برابر (30 نفر) جایابی شدند. آزمودنی های گروه آزمایش به مدت 10 جلسه، آموزش مدیریت زمان را دریافت نمودند و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. پس از اتمام جلسات، پس آزمون پرسش نامه های ذکر شده از دانش آموزان گرفته شد و داده ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس و همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که آموزش مدیریت زمان موجب کاهش اضطراب امتحان و افزایش انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شده است. بین اضطراب امتحان و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه ی منفی معنی دار وجود داشت و میزان تاثیر آموزش مدیریت زمان بر اضطراب امتحان بیشتر از انگیزش پیشرفت تحصیلی بود.
پژوهشگران