مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ررسی رابطه بین عامل های ریسک ...
عنوان ررسی رابطه بین عامل های ریسک تاخیر حسابداری و غیر حسابداری قیمت سهام با نوسانات صرف ریسک سال آتی در بورس اوراق بهادار تهران
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها کیفیت افشا، واکنش تاخیری قیمت سهام، بهنگامی، قابلیت اتکا
چکیده در این پژوهش، رابطه بین کیفیت افشا و اجزای آن (بهنگامی و قابلیت اتکا) با واکنش تاخیری قیمت سهام در بازه زمانی 1382 الی 1392، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده و رابطه بین اجزای حسابداری و غیر حسابداری ریسک تاخیر قیمت سهام با صرف ریسک آتی، بررسی گردیده است. بدین منظور از روش رگرسیونی داده های ترکیبی و نیز روش رگرسیونی فاما-مک بث (1973) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد در شرکت هایی که کیفیت گزارشگری بالاتر است و اطلاعات مالی به صورت بهنگام تری منتشر می شوند، سرعت عکس العمل قیمت سهام به اطلاعات منتشره بیشتر از سایر شرکت ها است و هر چه ریسک ناشی اجزای حسابداری و غیر حسابداری تاخیر قیمت سهام یک شرکت بیشتر باشند، صرف ریسک سال آتی شرکت نیز بیشتر است. این موضوع بدان معناست که سهامداران برای سرمایه گذاری در سهام شرکت هایی که واکنش تاخیری قیمت سهام آنها بالاتر است، بازده بیشتری مطالبه می کنند.
پژوهشگران