مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی اثرسخت شوندگی سینماتیکی ...
عنوان بررسی اثرسخت شوندگی سینماتیکی در اتوفرتاژ استوانه های جدار ضخیم
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها اتوفرتاژ، مدل چابوچه، تنش پسماند، سوراخ کاری مرکزی، استوانه جدار ضخیم.
چکیده در این پژوهش با مدل رفتار مادی چابوچه و استفاده از روش اجزاء محدود به بررسی فرایند اتوفرتاژ پرداخته شده است. نتایج حاصله با نتایج مدل الاستیک– پلاستیک کامل مقایسه شده است. دقت این مدل ها در پیش بینی تنش پسماند ایجاد شده، با استفاده از روش تجربی (اندازه گیری با روش سوراخکاری مرکزی) بررسی شده است. یافته ها نشان می دهند که مدل الاستیک-پلاستیک کامل با توجه به این که بعد از نقطه تسلیم به صورت کاملاً پلاستیک رفتار می کند مقدار تنش پسماند را بیش از مقدار واقعی پیش بینی می کند. در مدل چابوجه از آنجا که ضرایب مدل از منحنی هیسترزیس پایدار به دست می آید، سخت شوندگی بیش از مقدار واقعی است. لذا این مدل تنش های پسماند را کمتر از مقدار واقعی پیش بینی می کند. با این حال نتایج حاصل از این مدل به نتایج تجربی نزدیک تر می باشد.
پژوهشگران