مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی تاثیر نرخ کرنش بر الگوی ...
عنوان بررسی تاثیر نرخ کرنش بر الگوی خمیری شابوش
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها الگوی خمیری شابوش ،نرخ کرنش، سخت شوندگی جنبشی، شبکه عصبی ساختگی
چکیده الگوی سخت شوندگی جنبشی شابوش عموماً برای بررسی رفتار خمیری مواد در بارگذاری های چرخه ای و یکنوا با نرخ کرنش ایستاسان مورد استفاده قرار می گیرد. از آنجا که الگوی شابوش مستقل از نرخ کرنش است و ثابت های آن از آزمایش ایستاسان تعیین می گردند، این الگو توانایی پیش بینی رفتار ماده در نرخ کرنش های بالا را از دست می دهد. ازسوی دیگر، رفتار پویای مواد حتی در برخی از بارگذاری های چرخه ای عموماً وابسته به نرخ کرنش است. در این تحقیق با انجام آزمایش های ایستاسان و پویا در نرخ کرنش های گوناگون ثابت های الگوی شابوش تعیین و با استفاده از ثابت های به دست آمده اثر نرخ کرنش در الگوی شابوش در نظر گرفته می شود . همچنین، با استفاده از شبکه عصبی ساختگی نمودارهای نرخ کرنش برای نرخ کرنش های گوناگون پیش بینی و با نتیجه های آزمایشی مورد مقایسه قرار می گیرند. نتیجه حاصل از الگوی پیشنهادی با نتیجه های آزمایش و شبکه عصبی همخوانی قابل قبولی را نشان می دهند. دراین مقاله نشان داده می شود که ثابت های الگوی خمیری شابوش با نرخ کرنش تغییر می کنند و نیز اگر شبکه عصبی به طور صحیح آموزش داده شود از آن می توان برای میانیابی داده های آزمایشی استفاده نمود.
پژوهشگران