مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی آزمایشگاهی تاثیر دما و ...
عنوان بررسی آزمایشگاهی تاثیر دما و میزان نانوذرات بر خواص نمونه های نانوکامپوزیتی Al6061-SiC تولید شده به روش تراکم دینامیکی گرم
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها تراکم دینامیکی گرم، نانوکامپوزیت پایه آلومینیوم، خواص مکانیکی، مطالعه پارامتری، روش سطح پاسخ
چکیده تراکم دینامیکی گرم، یکی از روش های متالورژی پودر جهت متراکم سازی کامپوزیت ها و موادی با کارسختی بالا است . در این مقاله با استفاده از روش تراکم دینامیکی گرم، تاثیر دمای تراکم و درصد حجمی نانوذرات تقویت کننده بر خواص نمون ه های خام نانوکامپوزیتی Al6061-SiC مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، نمونه های یکپارچه و نانوکامپوزیتی با مقادیر مختلفی از نانوذرات SiC تحت شرایط دمایی مختلف به صورت دینامیکی متراکم شدند. نمونه های متراکم شده به صورت استوانه هایی با قطر تقریبی 15 میلیمتر و ارتفاع 10 میلیمتر از داخل قالب خارج شدند و سپس خواصی نظیر چگالی، نیروی بیرون اندازی، میزان بازگشت فنری، میکروسختی و توزیع میکروسختی داخل نمون هها اندازه گیری شد. در انتها با انجام برازش غیرخطی و ایجاد سطح پاسخ برای هر یک از خواص، تاثیر دمای تراکم، میزان نانوذرات و اثر متقابل آن دو مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان می دهند که افزایش دمای تراکم بیشترین تاثیر را بر تمام خواص یاد شده دارد و علیرغم کاهش میزان سختی، م یتواند اثر نامطلوب نانوذرات در کاهش چگالی، افزایش نیروی بیرون اندازی و افزایش ناهمگنی داخل ماده را خنثی سازد
پژوهشگران