مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی راندمان زیست پالایی ...
عنوان بررسی راندمان زیست پالایی آلودگیهای نفتی توسط سویههای باکتریایی بومی جدا شده از خاکهای آلوده مناطق سردسیری (مطالعه موردی: پالایشگاه تبریز)
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها تبریز، زیستپالایی، خاکهای آلوده، سودوموناس آئروژنز، نفتخام
چکیده آلودگی نفتی از مهم ترین آلودگیهای خاک میباشد. زیست پالایی، فنآوری مؤثر و کاربردی جهت پاکسازی خاکهای آلوده است. برخی از میکروارگانیسمها قابلیت زیست پالایی ترکیبات نفتی را دارند. در این پژوهش، جهت بررسی باکتریهای بومی دارای قابلیت تجریه زیستی نفت خام در مناطق سردسیر، شهر تبریز به عنوان نماینده ای از مناطق سردسیر ایران انتخاب گردید. نمونه های خاک آلوده از مناطق آلوده پالایشگاه تبریز جمع آوری و باکتریهای آنها با نفت خام سازگار گردید. سپس باکتریهای موجود در نمونه، جداسازی، دسته بندی و شناسایی گردید. میزان رشد هر سوش باکتریایی از طریق اندازه گیری کدورت حاصله از رشد باکتریها، و راندمان حذف نفت از طریق انحلال نفت خام باقیمانده در یک حلال آلی و سپس تبخیر حلال و اندازه گیری میزان نفت خام باقیمانده، در غلظتهای مختلف نفت خام در مدت یک ماه، برآورد گردید. در این تحقیق 7 گونه مختلف 0 درصد نفت / باکتریایی سازگار با نفت خام، یافت شد. بیشترین راندمان حذف توسط باکتری سودوموناس ائروژنز، در غلظت 5 89 درصد برآورد گردید. با توجه به نتایج چنین استنباط گردید که حذف زیستی نفت خام توسط فلور باکتریایی / خام معادل 5 خاک، به عنوان یک روش سازگار با محیطزیست، جهت پاکسازی خاکهای آلوده مناطق سردسیر، با راندمان بالا امکانپذیر می باشد.
پژوهشگران