مشخصات پژوهش

صفحه نخست /امکانسنجی حذف زیستی غلظت های ...
عنوان امکانسنجی حذف زیستی غلظت های مختلف نفت خام توسط قارچ های ریزوسفری جدا شده از منطقه پالایشگاه تهران
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها آلودگی نفتی، قارچ های ریزوسفری،
چکیده هدف: آلودگی نفتی از مشکلات مهم محیط زیست است. اخیرا زیست پالایی به عنوان روشی کم هزینه جهت پاکسازی آلاینده‏ها مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این مطالعه بررسی حذف زیستی نفت خام توسط گونه‏های مختلف قارچی جداسازی شده از ریزوسفر گیاهان رویش یافته در منطقه آلوده مورد بررسی در غلظت‏های مختلف آلاینده می‏باشد. مواد و روش‏ها: در این مطالعه قارچ های ریزوسفری از گیاهان رویش یافته در منطقه پالایشگاه تهران جداسازی و در محیط کشت PDA حاوی مقادیر مختلف نفت خام (1 تا 15 درصد)، کشت داده شدند. راندمان حذف بعد از گذشت یک ماه برای هر گونه قارچی اندازه گیری گردید. نتایج: نتایج نشان داد که میزان حذف نفت خام در غلظت های 1، 2، 4 و 6 درصد در سطح احتمال (01/0 P?) برای همه قارچ‏های مورد بررسی و در غلظت های 8، 10 و 15 درصد برای همه قارچ‏های بررسی شده به جز قارچ های Diplosporium sp. و Penicillium sp. در سطح احتمال (05/0 P?) معنی دار می باشد. نتیجه‏گیری: بر اساس نتایج این تحقیق همه قارچ‏های مورد مطالعه توان حذف نفت خام را دارند. از آنجا که قارچ Aspergillus sp. کارایی نسبی بیشتری درحذف نفت از محیط را داشت، این قارچ بیشترین پتانسیل زیست پالایی محیط های آلوده به نفت را دارد.
پژوهشگران