مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مراحل تکوین دانه گرده و تخمک ...
عنوان مراحل تکوین دانه گرده و تخمک در Anthemis odontostephana Boiss. Cv.
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها دانه گرده، تخمک، میکروسپورزایی، مگاسپورزایی ، Anthemis odontostephana، Asteraceae :
چکیده مطالعه تکوین اندامهای زایشی اهمیت ویژهای در علم گیاه شناسی و زیست شناسی تکوینی دارد. در این پژوهش مراحل و بررسی شد. گلها Anthemis odontostephana Boiss. Cv. odontostephana چگونگی تکوین تخمک و دانه گرده در گیاه تثبیت و در الکل 70 % نگهداری گردید. نمونهها پس از قالب گیری FAA و غنچهها در مراحل مختلف نمو برداشت شده، در 70 7 میکرومتر با میکروتوم برشگیری و رنگ آمیزی با هماتوکسیلین و ائوزین انجام شد. لام های تهیه - در پارافین، با ضخامت 10 شده از مراحل مختلف تکوینی با دقت و با استفاده از میکروسکوپ نوری بررسی گردید. نتایج نشان داد که بساکها دارای 4 کیسه گرده بوده و نمو دیواره بساک از نوع دولپه ای است و دیواره بساک جوان شامل اپیدرم، لایه مکانیکی، لایه میانی و لایه تاپی است. لایه تاپی پلیپلوئیدی بالایی را نشان میدهد که برای متابولیسم آن ضروری است و در مراحل اولیه از نوع ترشحی ولی در مراحل پایانی تکوین از نوع پلاسمودیال است. تترادهای میکروسپور عمدتاً از نوع تتراهدرال و گاهی تتراگونال و یا خطی می باشند. دانههای گرده سه شکافه و با تزئینات سوزنی شکل در زمان انتشار هستند. برخی از یاختههای میکروسپور افزایش را نشان میدهند. کریستالهای ستارهای شکل در یاختههای لایه مکانیکی Nemec اندازه یافته و به نظر م یرسد طرحی از پدیده و بافت رابط بساک مشاهده شد. تخمک از نوع واژگون، تک پوسته ای و کم خورش است. تقسیم یاختهای در مگاسپوروسیت از شکل یا تودهای میشود. نمو کیسه رویانی از طرح تک T ، هر دو نوع طولی و مورب بوده و منجر به تشکیل تترادهای خطی 6 افزایش مییابد و هستههای آنها پلی پلویید - اسپوری و تیپ پلی گونوم تبعیت میکند ولی تعداد یاختههای آنتی پود تا 8 می باشد. دو هسته قطبی به سمت دستگاه تخم مهاجرت م یکنند و اندکی قبل از لقاح در آنجا ترکیب میشوند و هسته ثانویه دیپلویید را به وجود میآورند. تشکیل کریستا لهای بیضوی تا چند ضلعی در قسمت بالایی دیواره تخمدان از شاخصهای ویژه این گونه است.
پژوهشگران