مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی تجربی و عددی تاثیر ...
عنوان بررسی تجربی و عددی تاثیر هندسه مقطع و فوم فلزی بر روی تغییر شکل و ویژگی های جذب انرژی لوله های جدارنازک
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها لوله جدارنازک؛ فوم فلزی؛ جذب انرژی؛ حالت تغییرشکل.
چکیده در این تحقیق، اثر هندسه مقطع و وجود پرکننده فوم فلزی بر رفتار مکانیکی مقاطع جدار نازک تحت تاثیر بارهای محوری شبه استاتیک به صورت تجربی و عددی مورد بررسی قرار گرفته است. سه نوع از مقاطع جدار نازک (دایره ای، شش ضلعی و مربع) از جنس آلومینیوم 1200 به صورت توخالی و پرشده از فوم تحت بارگذاری محوری شبه استاتیکی قرار داده شده و خصوصیات جذب انرژی آنها شامل نیروی بیشینه، نیروی متوسط لهیدگی، انرژی جذب شده و نحوه تغییرشکل مورد مطالعه و مقایسه واقع شده اند. از دستگاه اینسترون مدل 8305 برای بارگذاری شبه استاتیکی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که مقطع دایره ای دارای بیشترین میزان جذب انرژی و نیروی متوسط است؛ فوم فلزی باعث بالا رفتن میزان جذب انرژی و مقدار نیروی میانگین می شود؛ فوم فلزی در حالت کلی تاثیری بر تعداد چین خوردگی ها ندارد و نهایتا مقدار جذب انرژی سازه پرشده از فوم، از مجموع انرژی های جذب شده توسط لوله توخالی و فوم تنها بیشتر است. بعلاوه، نتایج حاصل از شبیه سازی عددی و داده های تجربی تطابق خوبی با هم دارند.
پژوهشگران